Publicaties
Foto's Historische documenten
Amsterdam Provincie Gelderland
Stookinstallaties


Zure regen werd als eerste in Zweden en Noorwegen vastgesteld. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw werd in enkele meren een dramatische teruggang van de visstand geconstateerd. Op basis hiervan werd er een groot onderzoek gestart. Zure regen raakte vooral bekend door het afsterven van naaldbossen.

Dankzij de invoering van rookgasontzwavelingsinstallaties bij elektriciteitscentrales en raffinaderijen zijn emissies van zwaveldioxide in Nederland met 89% gedaald sinds 1980.
Door de toepassing van nieuwe brander technieken, water- of stoominjectie, SCNR of SCR kon bij diverse types stookinstallaties een significante reductie van stikstofoxiden worden gehaald.

Een aantal historische documenten met betrekking tot de reductie van de emissie van verzurende stoffen bij (grote) stookinstallaties zijn op deze website geplaatst:

I. SEP-convenant:
Getekend SEP-convenant van 12 juni 1990

Plan van Aanpak ter uitvoering van het Convenant over de Bestrijding van SO2 en NOx
(SEP-convenant) van 12 december 1990

1e Voortgangsrapportage betreffende de Bestrijding van SO2- en NOx- Emissies van de Elektriciteits-
produktiebedrijven in het kader van het SEP-Convenant van 13 juli 1992

1e Voortgangsrapportage van 30 november 1992

2e Voortgangsrapportage van juni 1994

3e Voortgangsrapportage van januari 1997

4e Voortgangsrapportage van juli 1998

II. BESLUIT EMISSIE-EISEN STOOKINSTALLATIES

Besluit van 10 april 1987, houdende emissie-eisen stookinstallaties Wet inzake de luchtverontreiniging (BEES-WLV), STB.1987-164

Wijzigingen van BEES-A en BEES-B van 18 maart 1998, STB. 1998-166

BEES-A van 18 maart 1998, STB. 1998-167

BEES-B van 18 maart 1998, STB. 1998-168

Wijzigingen van BEES-A van 23 februari 2005 (EG-richtlijn grote stookinstallaties), STB. 2005-114

Wijzigingen van BEES-A van 26 januari 2010 (bestaande stookinstallaties), STB. 2010-32

III. Rapporten toepassing De-NOx-technologie

TNO-rapport De-N0x-technologie bij de Mayr Melnhof turbine-installatie te Eerbeek (juli 1997)

Brief provincie Gelderland De-N0x-technologie bij de Mayr Melnhof turbine-installatie te Eerbeek
(oktober 1997)

Novem, Reductie van de NOx-emissie van gasmotoren, Evaluatie van een programma ((1993)

Gasunie Research, Jacob Klimstra, THE ABATEMENT OF NOx EMISSIONS FROM STATIONARY GAS ENGINES (1986)

KTI Corporation, Concord USA, Tom Gilmore, The Real Cost of NOx Emission Reduction (2000)

IFRF Ijmuiden, W L van de KAMP, TECHNICAL ASSESSMENT OF THE EFFECT OF PROPOSED CHANGES TO "BESLUITEN EMISSIE-EISEN STOOKINSTALLATIES" August/December 1996 (januari 1997)

INSTITUTE OF CLEAN AIR COMPANIES, INC. Washington, DC, WHITE PAPER, SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) CONTROLS TO ABATE NOx EMISSIONS, (oktober 1994)

INSTITUTE OF CLEAN AIR COMPANIES, INC. Washington, DC, WHITE PAPER, SELECTIVE NON-CATALYTIC REDUCTION (SNCR) CONTROLLING NOx EMISSIONS, (oktober 1997)

IV. CBS Gegevens Emissie Luchtverontreinigende Stoffen

CBS, Milieustatistieken, Luchtverontreiniging, Emissies door verbranding van fossiele brandstoffen in vuurhaarden 1980-1990

CBS, Milieustatistieken, Luchtverontreiniging, Emissies van luchtverontreinigende stoffen in Nederland door menselijke activiteiten 1990 - 1996*

CBS, Tabellen met totaalemissies Nederland 1965 - 1991, Luchtverontreinigende componenten SO2, NOx, Aërosolen, CO, VOS en CO2, (versie 1992)

CBS Tabellen, TOTALE EMISSIES DOOR MENSELIJKE ACTIVITEITEN IN NEDERLAND, 1980 — 1992, (versie 1993)

CBS, Emissiefactoren stookinstallaties, (versie 20-12-1994)

V. Overige documenten

Fifth Seminar on Emission Control, Technology for Stationary Sources, VOM BERG, UTILIZATION OF COMBUSTION RESIDUES FROM COAL-FIRED POWER STATIONS IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY (1991)

Fifth Seminar on Emission Control, Technology for Stationary Sources, STAHL, MEASURES TO ASSURE QUALITY IN CONTINUOUS MONITORING OF EMISSIONS (1991)

Fifth Seminar on Emission Control, Technology for Stationary Sources, L. GOURICHON, N20 measurements in various combustion processes (1991)