Publicaties
Foto's Historische documenten
Amsterdam Provincie Gelderland
Provincie Gelderland

 

Akzo Ede en Akzo Arnhem (Kleefsewaard)

Tot 2002 werd bij Akzo in Ede nog kunstzijde geproduceerd. In 1994 is in opdracht van de Ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat door Haskoning en het RIVM een onderzoek uitgevoerd naar de milieubelasting van een groot aantal industriële bedrijven in Nederland. Deze onderzoeken zijn vastgelegd in zogenaamde SPIN-documenten. Eén van deze documenten heeft betrekking op de situatie bij Akzo Arnhem en Akzo Ede.

RIVM-rapport 773006167 "SPIN-document Akzo Arnhem en Akzo Ede" (1.837 kB)

 

Vasim

De Vasim werd in 1983 opgericht als dochteronderneming van de EPON (destijds nog PGEM geheten), de kolencentrale op het industrieterrein in Nijmegen-West. Het bedrijf was gevestigd aan de Winselingseweg in het voormalige NYMA-gebouw. Het vliegas afkomstig uit de kolencentrale van EPON en andere centrales werd door Vasim verwerkt tot lytag-korrels, een kunstgrind dat ondermeer gebruikt werd bij de bereiding van beton en als afdekmateriaal in de hoogovens. De productie van de korrels geschiedde door middel van het opmengen van de vliegas, pelletiseren en sinteren van de korrels. Het zogenaamde LYTAG-procedé was afkomstig uit Engeland.

Het gereed product werd vanuit de fabriek door middel van een lopende band, kranen en shovels op grote voorraadhopen gezet.

De Lytag-korrels waren breukgevoelig, zodat de grondstof kolenvliegas weer vrij kwam, wat aanleiding gaf tot stofverspreiding. Kolenvliegas bevat vele zware metalen, waaronder Uranium en Thorium.

Bijbehorende foto's

 

EPON Centrale Gelderland
Op zaterdag 14 juni 1997, rondom het middaguur, explodeerde een hogedruk-stoomvat, die stond opgesteld bovenop de ketel van Centrale Gelderland, Eenheid 13. De medewerkers van EPON hadden deze calamiteit overeenkomstig hoofdstuk 17 van de Wet Milieubeheer gemeld bij de provincie Gelderland. Als onderdeel van de consignatiedienst van de provincie Gelderland heb ik die middag de installatie en de plaats van de calamiteit geïnspecteerd. Er was alleen schade aan de installatie en ontzette ramen en deuren.

Stoomketels hadden in die tijd nog een vergunning op basis van de Stoomwet. De inspectie van de stoomketels werd uitgevoerd door de Dienst van het Stoomwezen dat was onderverdeeld in een aantal districten verspreid over het land. Eén van de districtskantoren stond in Arnhem. Tot de privatisering was het Stoomwezen onderdeel van het Directoraat-generaal van de Arbeid. Omdat Stoom geen gevaarlijke stof is zoals gedefinieerd in de (thans vervallen) Wet Milieugevaarlijke stoffen (WMS) vallen daardoor strikt genomen dit soort calamiteiten niet onder het Externe veiligheidsbeleid.

Bijbehorende foto's

(De effecten van het breken of lekken van hogedruk-stoomleidingen en -stoomvaten is beschreven in paragraaf 6.13.4 het Milieueffectrapport Kolencentrale Maasvlakte opgesteld door Arcadis in opdracht van Electrabel, MER 1684-119)

 

Vergassingsinstallatie voor hout Freiberg

Bijgaande foto

 

Industriepark Schwarze Pumpe

In 1958 werd in de voormalige DDR tussen Hoyerswerda-Neustadt en Spremberg de VEB Gaskombinat Schwarze Pumpe opgericht. Door middel van een vergassingstechniek werd uit bruinkool synthesegas geproduceerd en daarmee vele grondstoffen voor de chemische industrie van de DDR. Na de Wende in 1989 werd een groot deel van het industriecomplex "Schwarze Pumpe" gesaneerd. In 1995 werden de bestaande vergassingsinstallaties in gebruik genomen door de Sekundärrohstoff-Verwertungszentrum Schwarze Pumpe GmbH (SVZ). Vanaf dat moment werden in de vergassers uit allerlei soorten (gevaarlijk) afval en zuiveringslib synthesegas en methanol geproduceerd. In 2004 werd echter het faillissement voor SVZ uitgesproken.

Bijgaande foto's geven de situatie weer tijdens mijn bezoek op 13 maart 1999.