Publicaties
Foto's Historische documenten
Amsterdam Provincie Gelderland
Persoonlijk profiel


Inleiding

Cor Coenrady is geboren op 11 mei 1955 in de gemeente Ooststellingwerf. Hij studeerde onder andere Chemische Techniek aan de HTS te Amsterdam.

Deskundige op het gebied van Milieurecht/Omgevingsrecht Vanaf 1982 tot 2020 ben ik werkzaam geweest in het milieurecht op het gebied van milieu-effectrapportage, vergunningverlening en toezicht en handhaving bij (middel) grote bedrijven, die onder provinciaal gezag vallen. Vaak betroffen het complexe dossiers met een bestuurlijke relevantie. Vanaf 2007 tot april 2020 was ik werkzaam als gerechtelijk deskundige bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) te Den Haag. Nu ben ik zelfstandige.

Mijn specialisaties zijn: chemische technologie, stookinstallaties, afvalverbranding, luchtverontreiniging, geur, toepassing van de beste beschikbare technieken (RIE/BREF/IPPC) en externe veiligheid/BRZO.

Met name de internationale aspecten op het gebied van milieu hebben altijd mijn grote interesse. Hoe doen ze het in de rest van Europa of in het verre oosten.

In februari 2019 is in een olfactometrisch laboratorium mijn geurgevoeligheid volgens NEN EN 13725 (2003) vastgesteld. Ik heb nu een zogenaamde “gecertificeerde neus”.

Docent PAO Delft (2013-heden)
De Stichting PAO Techniek en Management (PAOTM) te Delft en de Vereniging Van Milieuprofessionals te Utrecht Organiseert de opleiding Luchtkwaliteit, Luchtverontreiniging en Depositie. De opleiding heeft tot doel inzicht te geven in het brede werkveld van luchtverontreiniging. Ik geef de onderdelen Besluitvorming Omgevingsrecht (Wabo en Wro). Specifiek ga ik in op het proces en de kwaliteit van besluitvorming, het stellen van Maatwerkvoorschriften en nadere eisen, luchtkwaliteits- en geuronderzoek bij bestemmingsplannen, de Crisis- en herstelwet, geschillen van bestuur en het aspect geur in de nieuwe Omgevingswet.

Vorige werkkringen:
STAB (2007-2020)
Adviseur/gerechtelijk deskundige bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) te Den Haag.

DCMR Milieudienst Rijnmond (2012-2017)
Detachering bij DCMR Milieudienst Rijnmond vanuit de STAB als vergunningverlener BRZO-bedrijven en IPPC-installaties.

Provincie Drenthe (2006-2007)
Technisch vergunningverlener uitbreiding afvalverbrandingsinstallatie en overige bestuurlijk relevante bedrijven. Advisering inzake lucht- en geuraspecten; Advisering procestechnologische aspecten, overleg milieubeweging en omwonenden

Commissie voor de milieueffectrapportage (adviseur/werkgroeplid) (1993-2007)
Advisering en beoordeling Milieueffectrapportages van energiecentrales, afvalverbrandingsinstallaties en immobilisatie van afvalstoffen.

Provincie Gelderland (1987-2006)
Uitvoering milieuwetgeving (vergunningverlening of handhaving) bij in hoofdzaak bestuurlijk relevante bedrijven zoals energiecentrales, afvalverbrandingsinstallaties, ijzergieterijen, slachtafvalverwerking, chemische industrie, e.d., Specialist dioxinen

Gemeente Amsterdam (1982-1987)
Uitvoering milieuwetgeving (vergunningverlening Westelijk Havengebied en Westelijke tuinsteden) en begeleiding bodemonderzoek en -sanering in de gehele stad.