Publicaties
Foto's Historische documenten
Amsterdam Provincie Gelderland
Persoonlijk profiel

Inleiding
Cor Coenrady is geboren op 11 mei 1955 in de gemeente Ooststellingwerf. Hij studeerde onder andere Chemische Techniek aan de HTS te Amsterdam.

Gerechtelijk Deskundige

Ik ben vanaf 2007 tot heden werkzaam als gerechtelijk deskundige bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) te Den Haag .
Specialisatie Opleiding Gerechtelijke Deskundige in civiele- en bestuursrechtzaken afgerond in 2013.
Opgenomen in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) met als vakgebied Chemische Technologie (zie bijgaande link naar deze website).Geregistreerd onder nummer D0093.

De hoofdtaak is het uitbrengen van deskundigenberichten aan de (bestuurs)rechters in Nederland over de technische aspecten van omgevingsrechtgeschillen tegen de achtergrond van het daarvoor geldende juridische kader. Het gaat daarbij vooral om zaken in de sfeer van de ruimtelijke ordening en milieu.

Mijn specialisaties zijn: chemische technologie, luchtverontreiniging, geur, toepassing van de beste beschikbare technieken (BREF/IPPC), externe veiligheid/BRZO en het Bouwbesluit 2012. De belangrijkste opdrachtgevers zijn de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Rechtbanken.
Een aantal uitspraken van de bestuursrechter waarbij ik als gerechtelijk deskundige betrokken was:
ECLI:NL:RVS:2008:BD8915
ECLI:NL:RVS:2010:BM6480
ECLI:NL:RVS:2013:BZ4974
In eerste aanleg:      ECLI:NL:RBOVE:2015:1822
In hoger beroep:      ECLI:NL:GHARL:2016:10198

Als medewerker van de StAB geef ik een bijdrage aan de Cursus Milieu inhoudelijk van de Studiecentrum Rechtspleging (SSR). Het betreft de onderwerpen: luchtverontreiniging/stofverspreiding en externe veiligheid.

Overige werkkring en nevenfuncties
DCMR Milieudienst Rijnmond (2012-2017)
Detachering bij DCMR Milieudienst Rijnmond als vergunningverlener BRZO-bedrijven en IPPC-installaties.

PAO Delft (2013-heden)
Het Platform Kwaliteit Luchtmetingen (PKL) organiseert samen met de Stichting PostAcademisch Onderwijs van de TU Delft deze nieuwe opleiding Luchtkwaliteit, Luchtverontreiniging en Depositie. De opleiding heeft tot doel inzicht te geven in het brede werkveld van luchtverontreiniging. Ik geef de onderdelen Besluitvorming Omgevingsrecht (Wabo en Wro). Specifiek ga ik in op het proces en de kwaliteit van besluitvorming, het stellen van Maatwerkvoorschriften en nadere eisen, luchtkwaliteits- en geuronderzoek bij bestemmingsplannen, de Crisis- en herstelwet, geschillen van bestuur en de Nieuwe Zaaksbehandeling (NZB) bij de rechtbanken.

Vorige werkkringen:
Provincie Drenthe (2006-2007)
Technisch vergunningverlener uitbreiding afvalverbrandingsinstallatie en overige bestuurlijk relevante bedrijven. Advisering inzake lucht- en geuraspecten; Advisering procestechnologische aspecten, overleg milieubeweging en omwonenden

Commissie voor de milieueffectrapportage (adviseur/werkgroeplid) (1993-2007)
Advisering en beoordeling Milieueffectrapportages van energiecentrales, afvalverbrandingsinstallaties en immobilisatie van afvalstoffen.

Provincie Gelderland (1987-2006)
Uitvoering milieuwetgeving (vergunningverlening of handhaving) bij in hoofdzaak bestuurlijk relevante bedrijven zoals energiecentrales, afvalverbrandingsinstallaties, ijzergieterijen, slachtafvalverwerking, chemische industrie, e.d., Specialist dioxinen

Gemeente Amsterdam (1982-1987)
Uitvoering milieuwetgeving (vergunningverlening Westelijk Havengebied en Westelijke tuinsteden) en begeleiding bodemonderzoek en -sanering in de gehele stad.