Publicaties
Foto's Historische documenten
Amsterdam Provincie Gelderland
Historische documenten afvalverbranding

In het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw werd mede onder invloed van de ramp, die op 10 juli 1976 bij Icmesa in Seveso (Noord-Italië) plaats vond, onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van dioxinen in het milieu. Eén van de bronnen van dioxinen bleken afvalverbrandingsinstallaties te zijn. Er bleek een relatie gelegd te kunnen worden tussen de aanwezige dioxinen in de melk van omliggende veehouderijen en deze installaties. Het nieuwe beleid ten aanzien van afvalverbrandingsinstallaties en andere relevante dioxinebronnen is op 14 juli 1989 geformuleerd. Dit beleid resulteerde verder in een nieuwe Richtlijn "Verbranden" 1989. Door dit beleid werd de emissie van dioxinen door afvalverbranding gesaneerd.

Paragraaf 4.2.7.1, Handboek Modelvoorschriften Luchtverontreiniging 1984; Afvalverbrandingsinstallaties (17.500 kB)

Richtlijn Verbranden 1985 (13.040 kB)

Brief van de Minister van VROM aan de Tweede Kamer, 14 juli 1989 (5.963 kB)

Persbericht van VROM "Maatregelen tegen dioxine in melk en melkproducten", 14 juli 1989 (3.981 kB)

Vervolgnotitie van het ministerie van VROM betreffende luchtverontreinigingsaspecten van verbrandingsinstallaties van huishoudelijk afval, 14 juli 1989 (20.398 kB)

Richtlijn Verbranden 1989 (19.165 kB)

Brief van de Minister van VROM aan de Tweede Kamer, 28 februari 1990, AVI's Alkmaar en Zaandam (15.449 kB)

Richtlijn Verbranden 1989: wijzigingen in de paragrafen 4 en 8, 14 mei 1991. (8.855 kB)

Brief van de Minister van VROM aan de Tweede Kamer, 27 juni 1991, verwijdering van chemisch afval (5.650 kB)

Brief van de Minister van VROM aan de Tweede Kamer, 26 november 1991, inzake monitoring van dioxinen in koemelk in risicogebieden (deelrapport V) (2.520 kB)

Integrale bijgewerkte versie van de Richtlijn Verbranden 1989, april 1992 (12.634 kB)

Besluit luchtemissies afvalverbranding 1993 met Nota van toelichting (18.320 kB)

Brief van de Minister van VROM aan de Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, 25 september 1995 inzake interpretatie storingsregeling Besluit luchtemissies afvalverbranding (1.832 kB)

Handleiding Besluit verbranden afvalstoffen (Infomil LB08), augustus 2004 (14.392 kB)

Regeling meetmethoden luchtemissies afvalverbranding (4.545 kB)

Tanner-Dreieck, Müllzusammensetzung (Driehoek van Tanner bij afvalverbranding) (625 kB)

Besluit verbranden afvalstoffen 2004 met Nota van toelichting (1.548 kB)

Regeling lozingen afvalwater van rookgasreiniging (336 kB)

Regeling meetmethoden verbranden afvalstoffen (216 kB)


Kamerstukken:
Luchtverontreinigingsaspecten van verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval en bedrijfsafval

KST-18319-1 en 2. Brief en notitie van de Minister van VROM, P. Winsemius, d.d. 3 april 1984 (15.714 kB)

KST-18319-7. Lijst van vragen, vastgesteld 9 augustus 1989 (2.785 kB)

KST-18319-8. Lijst van antwoorden, ontvangen 18 augustus 1989 (6.100 kB)

KST-18319-9. Brief en algemene notitie van de Minister van VROM, E. Nijpels, d.d. 17 augustus 1989 (5.420 kB)

KST-18319-10. Brief van de Minister van VROM, E. Nijpels, d.d. 18 augustus 1989 (448 kB)


Overige rapporten

Onderzoek ten behoeve van de aanbeveling uitvoering richtlijn verbranden 1989, rapport AVICON (DHV-GRP), december 1989, inleiding en samenvatting (12.189 kB)

Beperking luchtverontreiniging veroorzaakt door verbranding van afval, Ministerie Vrom, Publicatiereeks Afvalstoffen nr. 7, Rapport Haskoning, Hoofdrapport, september 1984 (50 MB) *)

Onderzoek naar de mogelijkheden om de rookgasemissies van bestaande verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval en bedrijfsafval te beperken, Rapport Haskoning, Bijlage, september 1984 (30 MB) *)

Emissie-onderzoek afvalverbrandingsinstallatie Den Haag, Rapport TNO, augustus 1990 (4.858 kB)

Emissiereductie gespecificeerd per AVI 1990-1995, Rapport TNO, september 1995 (20.538 kB)

BESCHIKKING D.D. 12 OKTOBER 1999 - NR. MW96.22886 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND,
Revisievergunning van N.V. AVIRA Afvalverwerking (externe link)

Fifth Seminar on Emission Control, Technology for Stationary Sources, D.O. Reimann, STATE AND ANTICIPATED STATE OF THE ART OF FLUE GAS CLEANING SYSTEMS FOR WASTE INCINERATION PLANTS IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY (1991)

Fifth Seminar on Emission Control, Technology for Stationary Sources, Folkesson, e.a., SUCCESSFUL REDUCTION OF MERCURY AND DIOXINES IN CHIMNEY EXHAUSTS FROM A HOUSEHOLD-REFUSE-FUELLED HEATING PLANT

*) Betreft het onderzoek van Haskoning naar de mogelijkheden om de rookgasemissies van in 1984 bestaande verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval en bedrijfsafval te beperken. Bijlage bevat 38 lay-out-tekeningen van de AVI Alkmaar (oud), Amsterdam-Noord, Den Haag, Dordrecht, Duiven, Leeuwarden, Leiden, Roosendaal, Rotterdam-Brielselaan en Zaanstad.